Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către Asociația Italienilor din România-RO.AS.IT.

Toate datele cu caracter personal colectate de Asociația Italienilor din România-RO.AS.IT. sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării ducerii la îndeplinire a scopului și obiectivelor pentru care a fost înființată, precum și ocrotirea unui interes general.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din cadrul Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT..

Informațiile colectate vor fi prelucrate și/sau accesate numai de personalul Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT. sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.

Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT. și de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi membrilor, terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile dobândite și/sau informarea cu privire la activitățile organizației ce reprezintă minoritatea italiană din România.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. pot în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viață privată și la protecția datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și, după caz, instanțelor competente.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecția datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la Asociația Italienilor din România-RO.AS.IT. la adresa de email ufficio@roasit.ro.

Sari la conținut