Legislație

PROIECTE LEGISLATIVE


NOTA DE FUNDAMENTARE – HG privind recunoasterea asociatiei italienilor din Romania ROASIT ca fiind de utilitate publica.
HOTARAREA DE GUVERN privind recunoasterea Asociatiei Italienilor din România – RO.AS.IT. ca fiind de utilitate publica.

LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ


HOTÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr.881/1998 pentru declararea zilei de 18 Decembrie Ziua Minoritatilor Nationale din România, publicata în Monitorul Oficial nr. 478/14 dec. 1998.
ORDONANŢA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii. Publicat Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000
ORDONANŢA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr.105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare, Monitorul Oficial nr. 426 din 31 august 1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 189 /2000, Monitorul Oficial nr. 553 din 8 noiembrie 2000.
HOTÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 589 din 21 iunie 2001 privind înfiintarea Consiliului Minoritatilor Nationale, publicata în Monitorul Oficial nr. 365 din 6 iulie 2001.
HOTÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 1.206 din 27 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozitiilor privitoare la dreptul cetatenilor apartinând unei minoritati nationale de a folosi limba materna în administratia publica locala, cuprinse în Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, publicata în Monitorul Oficial nr. 781 din 7 decembrie 2001, modificata prin Hotarârea Guvernului nr. 1415/2002 pentru modificarea unor anexe la Normele de aplicare a dispozitiilor privitoare la dreptul cetatenilor apartinând unei minoritati nationale de a folosi limba materna în administratia publica locala, cuprinse în Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.206/2001, publicata în Monitorul Oficial nr. 936 din 20 decembrie 2002.
CONSTITUTIA ROMANIEI. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 31/10/2003
ORDONANŢA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 137 din 31 august 2000 (republicata) privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, publicata în Monitorul Oficial nr. 99 din 8 februarie 2007; aprobata cu modificari prin Legea nr. 48/2002 publicata în Monitorul Oficial 69 din 31 ianuarie 2002; modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 77 din 28 august 2003 publicata în Monitorul Oficial nr. 619 din 30 august 2003.
ORDONANŢA DE URGENŢA nr.83/1999 (*republicata*) privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale din România, Monitorul Oficial nr. 797 din 1 septembrie 2005.
LEGE nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Publicat Monitorul Oficial nr. 656 din 25 iulie 2005
ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savârsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 214 din 28 martie 2002, aprobata prin Legea nr. 107/2006, Monitorul Oficial al României nr. 377 din 3 mai 2006.
LEGEA nr. 282 din 24 octombrie 2007 pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptata la Strasbourg la 5 noiembrie 1992
HOTÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 109 din 30 ianuarie 2008 privind recunoasterea Asociatiei Italienilor din România – RO.AS.IT. ca fiind de utilitate publica, publicata în Monitorul Oficial nr. 87 din 4 februarie 2008.

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind funcţionarea secţiilor şcolare bilingve româno-italiene


LEGISLAŢIE INTERNAŢIONALĂ


UNIUNEA EUROPEANA

• Directiva Consiliului 2000/43/EC din 29 iunie 2000 care implementeaza principiul tratamentului egal al persoanelor, fara deosebire de originea rasiala sau etnica.

• Directiva Consiliului 2000/78/EC din 27 noiembrie 2000 care stabileste cadrul general pentru tratatrea egala în locurile de munca ti în ocupatiile profesionale.

• Carta Uniunii Europene privind drepturile fundamentale din 7 decembrie 2000.

• Decizia Consiliului 2000/750/EC privind Programul Comunitar de combatere a discriminarii.

CONSILIUL EUROPEI

• Conventia-Cadru pentru Protectia Minoritatilor Nationale din 1 februarie 1995. România a ratificat Conventia-Cadru prin Legea Nr. 33 din 29 aprilie 1995.

• Carta Europeana a Limbilor Regionale sau Minoritare din 5 noiembrie 1992.

• Conventia pentru Protectia Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale din 4 noiembrie 1950.

• Recomandarea Adunarii Parlamentare a Consiliul Europei nr. 1201 referitoare la drepturile minotitatilor, adoptata în 1993.

• Recomandarea Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1735 privind conceptul de natiune, adoptata în 2006.

ORGANIZATIA NATIUNILOR UNITE

• Declaratia Universala a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948.

• Conventia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala din 21 decembrie 1965. Romania a aderat la aceasta conventie în 1970.

• Pactul International cu privire la drepturile civile si politice din 16 decembrie 1966.

• Conventia împotriva torturii si altor pedepse si tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptata la 10 decembrie 1984. România a aderat la Conventie prin Lege nr.19 din 9 octombrie 1990.

ORGANIZATIA PENTRU SECURITATE SI COOPERARE ÎN EUROPA

• Actul Final de la Helsinki din 1 august 1975.

• Carta de la Paris pentru o noua Europa.

• Recomandarile Haga referitoare la drepturile minoritatilor nationale la educatie, 1996.

• Recomandarile Oslo referitoare la drepturile lingvistice ale minoritatilor nationale, 1998.

• Recomandarile Lund referitoare la participarea efectiva a minoritatilor nationale în viata publica”, 1999.

Sari la conținut