Unităţile funcţionale sunt organizate în departamente, conduse de un director de departament. La nivelul RO.AS.IT. se organizează funcţionarea următoarelor departamente:

Departamentul pentru marketing şi management:
a) analiza activității Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT. ;
b) propune si stabileşte strategiile de dezvoltare a asociației;
c) elaborează şi coordonează studii de piață, proiecte şi programe în diverse domenii de activitate, învațământ, cultură, industrie, agricultură, administrație, protecția mediului utile activității asociației;
d) stabileşte şi coordonează relația cu mass-media. Relația cu massmedia va fi ținută prin purtătorul de cuvânt, iar în cazuri speciale, de un alt membru desemnat de Președinte sau de Consiliul Director.
e) elaborează și implementează strategii, proiecte și programe în diverse domenii de activitate, legate de învățământ, cultură, industrie, agricultură, administrație, sănătate, protecția mediului și aplicarea aquis-ului comunitar, necesare activității asociației.
f) colaborează cu celelalte departamente pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a activității asociației;

Contact: stampa@roasit.ro 

Departamentul juridic:

a) urmăreşte aplicarea şi propune măsuri pentru respectarea prevederilor actelor normative în activitatea desfăşurată de Asociația Italienilor din România –
RO.AS.IT.;
b) colaborează, în materie juridică, cu organizații din ţară și străinătate cât și cu instituţii publice atât din țară cât și din străinătate;
c) ține evidenţa legislaţiei româneşti şi informează conducerea Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT. și celelalte departamente despre actele
normative care reglementează activitatea asociației;
d) asigură reprezentare juridică în instanţă sau în cauzele de arbitraj în care Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. este parte;
e) elaborează sau avizează, după caz, contracte, convenţii şi alte acte de aceeaşi natură care angajează răspunderea juridică a Asociației;
f) analizează şi formulează punctul de vedere al Asociației în privinţa acordurilor internaţionale care au incidenţă cu domeniul de activitate specific a
Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT.;
g) avizează legalitatea măsurilor care urmează să fie luate de conducerea Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT. în desfăşurarea activităţii acesteia,
precum şi a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a Asociației;
h) răspunde solicitărilor cu caracter juridic din domeniul de activitate al Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT., adresate de către persoane juridice
sau fizice;
i) analizează şi formulează punctul de vedere al Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT. în privinţa proiectelor de acte normative iniţiate de alte autorităţi publice ale administraţiei centrale de specialitate, care au incidenţă cu domeniul de activitate specific Asociaţiei; analizează şi colaborează cu acestea, în
vederea includerii propunerilor şi observaţiilor formulate în proiectele supuse avizării;
j) colaborează cu alte departamente şi direcţii în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice;
k) problematică de drept internațional şi constituțional care survine în relațiile cu celelalte minorități naționale, care vizează drepturile omului, etica şi
soluționarea litigiilor;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, precum şi pe cele conferite expres de conducerea Asociației;
m) colaborează cu celelalte departamente pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a activității asociației;

Contact: juridic@roasit.ro 

Departamentul economic:

a) probleme de atragere a investitorilor străini;
b) analiza stării economice și administrarea asociației;
c) strategii şi activități economice adiacente, care vor fi susținute în vederea sprijinirii materiale a activităților desfăşurate de Asociația Italienilor din
România – RO.AS.IT.;
d) execută traduceri prin Centrul italian de limbi străine cu profesori și traducători autorizați, de Ministerul Justiției, din limbile: italiană, franceză, spaniolă, engleză, germană, rusă, greacă, turcă, olandeză, polonă, cehă, maghiară, etc., legalizări şi supralegalizări de documente la Prefecturi și Curțile de apel;
e) organizează cursuri de limbi străine cu profesori de specialitate, în diverse forme de colaborare;
f) procesare documente pentru contracte de muncă în străinătate, căsătorii, reîntregirea familiei, continuarea studiilor, etc.;
g) cursuri şi servicii de proiectare, evaluare, consultanță economico-financiară şi contabilitate în diverse forme de colaborare;
h) editare de broşuri, pliante, cărți, reviste, ziare, etc.;
i) transport intern şi internațional a membrilor cu mijloace de transport proprii din dotare.
j) colaborează cu celelalte departamente pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a activității asociației;

Activitățile economice vor putea fi susținute de către alte asociații sau societăți, care vor putea gestiona activitatea economică, în limitele prevăzute de
lege, fondurile obținute fiind utilizate de către asociație în exclusivitate pentru atingerea scopurilor propuse şi a Proiectelor şi Programelor aflate în desfăşurare, în conformitate cu Contractul de colaborare semnat între cele două entități.

Contact: economic@roasit.ro 

Departamentul relații externe și protocol:

a) menține, promovează și cultivă relațiile cu Statul Italian cât și alte state;
b) mijlocește relațiile cu Ambasada Republicii Italiene la București, Consulatul Italiei în România cât și alte instituții italiene reprezentate în România;
c) mijloceşte colaborarea cu diverse organe şi organisme internaționale;
d) promovează relațiile cu diaspora română şi italiană.
e) organizează simpozioane, ședințe, congrese, colocvii și întruniri diverse.
f) colaborează cu celelalte departamente pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a activității asociației.

Contact: externe@roasit.ro

Departamentul învățământ – cultură şi sport:

a) propune planul de activități culturale şi sportive pentru anul următor pe baza analizei activităților precedente;
b) organizează simpozioane, congrese, colocvii, conferințe, întâlniri de lucru, târguri, expoziții, tabere, spectacole, concursuri și alte activități culturale și
divertisment;
c) învățământ şi cultură cu accent pe promovarea cunoaşterii şi însuşirii limbii a istoriei culturii şi civilizației italiene în rândul membrilor asociației prin organizarea de cursuri de limbă, cultură şi civilizație italiană;
d) organizează cursuri de muzică şi dans modern şi dans tematic;
e) mijloceşte schimburi de experiență cu elevi şi clase de elevi, studenți, cadre didactice, între România şi Italia, direct şi prin acordarea de burse de studii;
f) poate constitui următoarele forme de învățământ:

1. învățământ preşcolar – gradinițe de copii;
2. învățământ primar, învățământ gimnazial;
3. învățământ liceal, învățământ postliceal;
4. şcoli sportive, şcoli de meserii;
5. cursuri manageriale de pregatire, intermedieri înscrieri în baze de date, perfecționări şi orientări profesionale, pregătiri pentru concursuri de ocupare a
unei funcții, a unui post;
6. cursuri postuniversitare de pregătire a membrilor săi, în diverse domenii de activitate, în colaborare cu Universități şi profesori de prestigiu din
cadrul universitar sau institute de învățământ superior de profil din Italia;

g) colaborează cu celelalte departamente pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a activității asociației

 

Toate activitățile menționate se vor realiza cu condiția respectării stricte a legislației in vigoare.

Contact: cultura@roasit.ro

Departamentul informatică şi cercetare:

a) organizează şi răspunde de buna funcţionare şi corectitudinea sistemelor informatice, a sistemelor de calcul şi a bazelor de date în sistem electronic ale
asociației.
b) gestionează evidența membrilor asociației.
c) asigură primul nivel de intervenţie în cazul defectării sistemelor de lucru.
d) stochează informaţiile pe suport şi asigură arhivarea lor.
e) asigură primul nivel de intervenţie în cazul defectării echipamentelor (calculatoare, imprimante) şi contactează firmele de service în cazul defectării acestor echipamente.
f) asigură stocarea arhivei pe suporturi (hard drive, DVD, etc.) şi întreţinerea programului de arhivă.
g) asigură respectarea legislaţiei în domeniul tehnicii de calcul şi al softului.
h) asigură funcţionarea cu licenţă a programelor implementate .
i) administrează reţeaua – instalare cabluri UTP, prize reţea, configurare, etc.
j) administrează serverele asociației – creare utilizatori, grupuri, partajare resurse în resurse).
k) instalează sisteme de operare, software (imprimante, etc).
l) asigură secretul informaţiei conform legilor în vigoare.
m) îndeplineşte şi alte sarcini repartizate de conducere.
n) actualizează și modifică programele care gestionează baza de date cât și paginile web ale asociației.
o) asigură comunicarea cu producătorii programelor/echipamentelor folosite.
p) asigură buna funcţionăre a reţelei de calculatoare şi a echipamentelor hardware din cadrul asociației.
q) colaborează cu celelalte departamente pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a activității asociației.

Contact: tehnic@roasit.ro